14.03.2018.

Novosti

NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja / ravnateljice Hrvatskog muzeja turizma

NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja / ravnateljice Hrvatskog muzeja turizma

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97-ispr., 47/99-ispr. i 35/08), članka 27. Zakona o muzejima (Narodne novine 110/15), članka 16. Statuta Hrvatskog muzeja turizma te Odluke o raspisivanju natječaja za ravnatelja/ravnateljicu Hrvatskog muzeja turizma (urbroj: 2156/01-22-18-150 od 7.3.2018.), Hrvatski muzej turizma raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Hrvatskog muzeja turizma

Ravnateljem/ravnateljicom Muzeja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o muzejima i Statutom Muzeja, odnosno:

 • koja ima završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij
 • koja ima pet godina rada u muzejskoj djelatnosti ili deset godina rada u kulturi, znanosti ili drugom odgovarajućem području vezanom uz djelatnost muzeja
 • koja se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima
 • koja poznaje najmanje jedan svjetski jezik
 • protiv koje se ne vodi kazneni postupak

Ravnatelj/ravnateljica se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada.

Uz prijavu na natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice potrebno je priložiti:

 • životopis
 • presliku dokaza o završenom traženom studiju (diploma)
 • presliku dokaza o godinama rada u skladu s uvjetima iz ovog natječaja (ugovor ili rješenje ili potvrda poslodavca i sl.)
 • presliku potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • presliku potvrde o poznavanju jednog svjetskog jezika ili presliku indeksa ili izvornik vlastoručno potpisane izjave o poznavanju jednog svjetskog jezika
 • presliku uvjerenja nadležnog suda iz kojeg je vidljivo da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana)
 • prijedlog četverogodišnjeg programa rada Muzeja

Izvornici priloga prijavi zatražit će se od kandidata/kandidatkinje o kojem/kojoj će svoje mišljenje gradonačelnik Grada Opatije dostaviti ministrici za kulturu. Kandidat/kandidatkinja koji/koja prilaže prijavi vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju jednog svjetskog jezika, prilaže ju u izvorniku.

Ravnatelja/ravnateljicu imenuje ministrica za kulturu uz prethodno pribavljeno mišljenje gradonačelnika Grada Opatije, na razdoblje od četiri godine. Ista osoba može se ponovno imenovati za ravnatelja/ravnateljicu.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom: »Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu Hrvatskog muzeja turizma«, na adresu: Hrvatski muzej turizma, Park Angiolina 1, 51410 Opatija, u roku od 15 dana od objave u Narodnim novinama. Natječaj se objavljuje i na web stranici i oglasnoj ploči Muzeja, na web stranici i oglasnoj ploči Grada Opatija te u Novom listu.

Kandidati/kandidatkinje s nepotpunim prijavama neće biti pozivani/pozivane na dopunjavanje prijava. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni/obaviještene u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Kandidatima/kandidatkinjama koji/koje ne budu imenovani/imenovane, poštom će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi, po isteku roka iz članka 42. stavka 1. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97-ispr., 47/99-ispr. i 35/08).

Za ocjenu ispunjavaju li prijavljeni/prijavljene kandidati/kandidatkinje uvjete naznačene u natječaju, mjerodavan je posljednji dan roka za podnošenje prijava na natječaj.

S kandidatima/kandidatkinjama koji/koje ispunjavaju uvjete naznačene u natječaju bit će održan intervju, na koji će biti pozvani/pozvane najkasnije tri dana prije održavanja intervjua, putem kontakt telefona i e-maila koji su dužni/dužne naznačiti u prijavi. Neodaziv na intervju iz bilo kojeg razloga smatra se povlačenjem prijave.

 

HRVATSKI MUZEJ TURIZMA

Comments on this entry are closed.